Numerals

Numerals

Igbo Numerals 1 - 50

gụgụ Igbo na-aga na iri na iri dịka n'okwu bekee. IRI bụ 10. IRI ABỤỌ bụ 10 + 10 m'obụ 10 x 2, etc. Onye ọbụla nwee ike ịguru na ire, ga enwe ike iguru na Nari(100). Ị guruo iri, ibido tinyewe ya otu, abụọ, atọ...ituolu/itenani dika na Bekee (10 + 1 bụ 11, 10 +2 bụ 12,...10 + 9 bụ 19). Ọnụ ọgụgụ ọzọ ma i rute itolu buzi iri abụọ (10 + 10).

 

If you can count in English, you can count in Igbo. All you do is to count up to 10 and start adding 1, 2, 3...to 9 to make 10 + 1 = 11 and 10 + 9 = 19. After 19, the next number will be 20 called Two tens (Iri abụọ). 30 is Three Tens or (Iri ato), etc

 

 

 

No

 

Ime okwu n'igbo

{sentences}

 

0

efu

nọọtụ

Zero

 

O nwere ihe efu n'ule

O nwelụ nọọtụ na

nnene akwụkwọ

 

He/She scored a

zero in the exam

 

1

OTU

 

 

OFU

 

One

 

 

 

Biko nye otu dọla

 

Biko, Nye m ofu dọla

 

Please, give me

a dollar

2

ABỤỌ

 

ỊBỤỌ

 

 

 

Ụmụ aka "ABỤỌ"

Ụmụ ntakịlị "n'ỊBỤỌ"

Two infants

3

ATỌ

ỊTỌ

 

Lekwa Nwamba atọ

 

 

Nekwa Nwamba ịto

Look at three cats

 

4

ANỌ

 

ỊNỌ

Four

Ụmụ Nnụnụ "ANỌ"

bere n'akala osisi

 

Ụmụ Nnụnụ "ỊNỌ"

belụ n'akana osisi

 

Four birds are

perched on tree

branches

 

5

ISE

 

ISE

Five

Nnụnụ ISE ndị a

mara nma

 

Nnụnụ ISE ndị a maka

 

These five birds are beautiful

 

 

 

6

******

ISII

 

 

ISII

 

six

Nne m na Nna m

nwere Ụgbọ "ISII"

 

Nne m na Nna m

nwelụ Ụgbọ "ISII"

 

My mother and

father have six cars

My parents have

six cars

 

 

 

7

*******

ASAA

 

ỊSAA

Seven

 

 

 

Enwere m akwụkwọ

"ASAA"

 

Enwelụ m akwụkwọ

"ỊSAA"

 

I have seven books

8

********

ASATỌ

ISATỌ

Eight

 

Enwere m uwe "ASATỌ"

Enwelụ afe "ISATỌ"

I have eight clothes

 

9

ITOLU

 

ITENANỊ

 

Nine

Nwanne m

nwaanyị nwere

akpụkpọ ụkwụ "ITOLU"

 

Nwanne m

nwaanyị nwelụ

alpụkpọ ụkwụ

"ITENANỊ"

 

My sister has nine

pairs of shoes

 

10

**********

IRI

 

ILI

 

Ten

Nne m biko nye m

dọla "IRI"

 

Nne m biko nye m

dọla "ILI"

 

My mother, please

give me ten dollars

 

 

11

********** + 1

IRI NA OTU

 

ILI NA OFU

Eleven

 

 

Ego nwanne m

nwoke dị "IRI NA OTU"

Ego nwanne m

nwoke dị "ILI NA OFU"

My brother's money

is eleven

 

12

********** + 2

IRI NA ABỤỌ

 

ILI NA ỊBỤỌ

Twelve

 

 

Ego nwanne m

nwaanyị dị

"IRI NA ABỤỌ"

Ego nwanne m

nwaanyị

dị "ILI NA ỊBỤỌ"

 

My sister's money

is twelve

 

13

********** + 3

IRI NA ATỌ

 

ILI NA ỊTỌ

 

Thirteen

Ji onye agbata obi

anyị dị "IRI NA ATỌ"

 

 

Ji onye agbata obi

anyị dị "ILI NA ỊTỌ"

 

Our neighbor's yams are thirteen

 

 

14

********** + 4

IRI NA ANỌ

 

ILI NA ỊNỌ

 

Fourteen

Onye agbata obi anyị

nwere ụlọ "IRI NA ANỌ"

 

Onye agbata obi anyị nwelụ ụnọ "ILI NA ỊNỌ"

 

Our neighbor has

fourteen houses

 

15

********** + 5

IRI NA ISE

 

ILI NA ISE

 

Fifteen

Nnanna m nwere

ewu "IRI NA ISE"

 

Nna m oche nwelụ

ewu "ILI NA ISE"

My grand father

has fifteen goats

 

 

 

16

********** + 6

IRI NA ISII

 

ILI NA ISII

 

Sixteen

Nnenne m nwere

ụmụ nne "IRI NA ISII"

 

Nne m oche nwelụ

ụmụ nne "ILI NA ISII"

My grand mother has sixteen siblings

 

 

17

********** + 7

IRI NA ASAA

ILI NA ỊSAA

Seventeen

 

 

Nnanna m nwere ụmụ nwa nwa "IRI NA ASAA"

Nna m oche nwelụ

ụmụ nwa nwa

"ILI NA ỊSAA"

My grand father

has seventeen grand chldren

 

18

********** + 8

IRI NA ASATỌ

 

ILI NA ỊSATỌ

 

Eighteen

Ndị mụ na ha na-arụ

ọrụ di "IRI NA ASATỌ"

Ndị mụ na fa na-alụ

ọlụ dị "ILI NA ỊSATỌ"

My colleagues at

work are eighteen

My co-workers(People

I work with) are

eighteen in number

 

 

 

19

********** + 9

IRI NA ITOLU

ILI NA ITENANỊ

 

Ninteen

Ụmụ kalasị mu dị

"IRI NA ITOLU"

Ụmụ kalasị mu dị

"ILI NA ITENANỊ"

My classmates are

ninteen

 

 

20

********** +10

********** 10 x 2

IRI ABỤỌ

 

ILI IBỤỌ

 

Twenty

 

Nna m, biko nye m

dọla "IRI ABỤỌ"

Nna m, biko nye m

dọla "ILI IBỤỌ"

My father, please give me twenty dollars

 

21

********** +10 + 1

IRI ABỤỌ na OTU

ILI IBỤỌ na OFU

 

Twenty one

Nwanne Nna m

nwere ụmụ nwa nwa

"IRI ABỤỌ na OTU"

Nwanne Nna m

nwelụ ụmụ nwa nwa

"ILI IBỤỌ na OFU"

My paternal uncle

has twenty one grand children

 

30

********** +10 + 10

IRI ATỌ

 

ILI ATỌ

 

Thirty

 

Nwanne nne m nwere

Ọla aka "IRI ATỌ"

Nwanne nne m nwelụ

Ọla aka "ILI ATỌ"

My maternal aunt has thirty wrist bands

 

40

********** +10 + 10 + 10

IRI ANỌ

 

ILI ỊNỌ

Forty

 

 

 

Nwanne m nwaanƴ

gbara afọ "IRI ANỌ" taa

Nwanne m nwanyị

gbalụ afọ "ILI ỊNỌ" tata

 

My sister turned

forty(40) years

old today.

50

********** +10 + 10 + 10 + 10

IRI ISE

 

ILI ISE

 

Fifty

 

Biko Nna m, nye

m Naira "IRI ISE"

m ji azụ akwukwọ

Biko Nna m, nye

m Naira "ILI ISE"

m ji egolu akwụkwọ

 

Please my father,

give me fifty

Naira to buy books.

 

Beginner Review: Numerals 1 to 20

Onụ ọgụgụ Igbo na-aga na iri na iri dịka n'okwu bekee. IRI bụ 10. IRI ABỤỌ bụ 10 + 10 m'obụ 10 x 2, etc. Onye ọbụla nwee ike ịguru na ire, ga enwe ike iguru na Nari(100). Ị guruo iri, ibido tinyewe ya otu, abụọ, atọ...ituolu/itenani dika na Bekee (10 + 1 bụ 11, 10 +2 bụ 12,...10 + 9 bụ 19). Ọnụ ọgụgụ ọzọ ma i rute itolu buzi iri abụọ (10 + 10).

If you can count in English, you can count in Igbo. All you do is to count up to 10 and start adding 1, 2, 3...to 9 to make 10 + 1 = 11 and 10 + 9 = 19. After 19, the next number will be 20 called Two tens (Iri abụọ). 30 is Three Tens or (Iri ato), etc

 

No

 

Ime okwu n'igbo

{sentences}

 

0

efu

nọọtụ

Zero

 

O nwere ihe efu

O nwelụ nọọtụ

 

 

He/She scored a

zero in the exam

1

OTU

 

 

OFU

 

One

 

 

Biko nye otu dọla

 

Biko, Nye m ofu dọla

 

Please, give me

a dollar

2

ABỤỌ

ỊBỤỌ

Two

 

 

Ụmụ aka "ABỤỌ"

Ụmụ ntakịlị "n'ỊBỤỌ"

Two infants

3

ATỌ

ỊTỌ

Three

Lekwa Nwamba atọ

 

 

Nekwa Nwamba ịto

Look at three cats

 

4

ANỌ

 

ỊNỌ

Four

Ụmụ Nnụnụ "ANỌ"

 

 

Ụmụ Nnụnụ "ỊNỌ"

Four birds

 

5

ISE

 

ISE

 

 

Five

 

E nwere m mkpisi aka ISE

 

E nwelụ mkpisi aka ISE

 

These five birds are beautiful

6

ISII

 

ISII

 

six

Nna m nwere Ụgbọ "ISII"

 

Nna m nwelụ Ụgbọ "ISII"

 

My father has six cars

 

7

ASAA

 

ỊSAA

 

 

Seven

 

Enwere m akwụkwọ

"ASAA"

 

Enwelụ m akwụkwọ

"ỊSAA"

I have seven books

8

ASATỌ

ISATỌ

Eight

Enwere m uwe "ASATỌ"

Enwelụ afe "ISATỌ"

 

I have eight clothes

9

ITOLU

 

ITENANỊ

 

Nine

Nne m nwere

akpụkpọ ụkwụ "ITOLU"

 

Nne m nwelụ

alpụkpọ ụkwụ

"ITENANỊ"

 

My Mother has nine

pairs of shoes

10

IRI

 

ILI

 

Ten

 

Biko nye m dọla "IRI"

 

Biko nye m dọla "ILI"

 

Please give me ten dollars

11

IRI NA OTU

 

ILI NA OFU

Eleven

 

 

Ego m dị "IRI NA OTU"

Ego m dị"ILI NA OFU"

My money is eleven

 

12

IRI NA ABỤỌ

 

ILI NA ỊBỤỌ

Twelve

 

 

Ego nwanne m

nwoke dị

"IRI NA ABỤỌ"

Ego nwanne m nwoke

dị "ILI NA ỊBỤỌ"

My nrother's money

is twelve

 

13

IRI NA ATỌ

 

ILI NA ỊTỌ

 

Thirteen

Uwe nwanne m nwanyị

dị "IRI NA ATỌ"

 

Uwe nwanne m nwanyị

dị "ILI NA ỊTỌ"

 

Our neighbor's yams are thirteen

 

 

14

IRI NA ANỌ

 

ILI NA ỊNỌ

 

Fourteen

Nnanna m nwere

ụlọ "IRI NA ANỌ"

 

Nna m oche nwelụ

ụnọ "ILI NA ỊNỌ"

 

My grand father has

fourteen houses

 

15

IRI NA ISE

ILI NA ISE

 

Fifteen

Nnenne m nwere

ji "IRI NA ISE"

Nne m oche nwelụ

ji "ILI NA ISE"

My grand mother

has fifteen yams

 

 

 

16

IRI NA ISII

 

ILI NA ISII

 

Sixteen

Enyi m nwere

ụmụ nne "IRI NA ISII"

 

Ọyi m nwelụ

ụmụ nne "ILI NA ISII"

My friend has sixteen siblings

 

17

IRI NA ASAA

ILI NA ỊSAA

{

Seventeen

 

 

Nnanna m nwere ụmụ nwa nwa "IRI NA ASAA"

Nna m oche nwelụ

ụmụ nwa nwa

"ILI NA ỊSAA"

My grand father

has seventeen grand children

 

18

IRI NA ASATỌ

ILI NA ỊSATỌ

 

Eighteen

Efere anyị dị "IRI NA ASATỌ"

Efele anyị dị "ILI NA ỊSATỌ"

 

Our plates are eighteen

 

19

IRI NA ITOLU

}

ILI NA ITENANỊ

 

}

Ninteen

Ụmụ kalasị mu dị

"IRI NA ITOLU"

}

Ụmụ kalasị mu dị

"ILI NA ITENANỊ"

}

My classmates are

ninteen

 

 

20

 

IRI ABỤỌ

ILI IBỤỌ

 

Twenty

 

Nna m, biko nye m

dọla "IRI ABỤỌ"

Nna m, biko nye m

dọla "ILI IBỤỌ"

My father, please give me twenty dollars

 

 

<= Back To Pictorial

Days of the Week

 

(A) Ụbọchị n'izu ụka

Ụbọchị n'izu ụka

Days of the Week

 

No

Days In IGBO Calendar

1

Abalị mbụ n'izu ụka

Abanị mbu n'izụ ụka

Sunday

2

Abalị abụọ n'izu ụka

Abanị ebụọ n'izụ ụka

Monday

3

Abalị atọ n'izu ụka

Abanị itọ n'izụ ụka

Tuesday

4

Abanị anọ n'izu ụka

Abanị inọ n'izụ ụka

Wednesday

 

5

Abalị ise n'izu ụka

Abanị ise n'izụ ụka

 

Thursday

6

Abalị isii n'izu ụka

Abanị isii n'izụ ụka

Friday

7

Abalị asaa n'izu ụka

Abanị essa n'izụ ụka

Saturday

 

 

Days of the Week

 

(A) Ụbọchị n'izu ụka

Ụbọchị n'izu ụka

Days of the Week

 

No

Days In IGBO Calendar

1

Abalị mbụ n'izu ụka

Abanị mbu n'izụ ụka

Sunday

2

Abalị abụọ n'izu ụka

Abanị ebụọ n'izụ ụka

Monday

3

Abalị atọ n'izu ụka

Abanị itọ n'izụ ụka

Tuesday

4

Abanị anọ n'izu ụka

Abanị inọ n'izụ ụka

Wednesday

 

5

Abalị ise n'izu ụka

Abanị ise n'izụ ụka

 

Thursday

6

Abalị isii n'izu ụka

Abanị isii n'izụ ụka

Friday

7

Abalị asaa n'izu ụka

Abanị essa n'izụ ụka

Saturday

 

 

Weeks of the Month

IZU ỤKA N'ỌNWA

Weeks of the Month

No

IGBO

ENGLISH

1

Izu Ụka nke Mbụ

 

Izu Ụka nke Mbụ

 

First Week of the Month

2

Izu Ụka nke Abụọ

 

Izu Ụka nke Ebụọ

Second Week of the Month

3

Izu Ụka nke Atọ

 

Izu Ụka nke Etọ

Third Week of the Month

4

Izu Ụka nke Anọ

 

Izu Ụka nke Inọ

Fourth Week of the Month

Calendar Counting Pattern

GBCHI, NWA M'B ARO

Counting patternNGLISH

 

No

IGBO

ENGLISH

1

Otu Ụbọchị

 

Ofu Ụbọsị

One Day

2

Otu Izu

Ofu Izu

One Week

3

Otu Ọnwa

Ofu Ọnwa

One Month

4

Otu Afọ

Ofu Arọ

One Year

 

Months of the Year

No

Months in Igbo

ENGLISH

1

Ọnwa mbu n'afọ

Ọnwa mbu n'aro

January

2

Ọnwa abụọ n'afọ

Ọnwa ebuọ n'arọ

February

3

Ọnwa atọ n'afọ

Ọnwa itọ n'arọ

March

4

Ọnwa anọ n'afọ

Ọnwa inọ n'arọ

April

5

Ọnwa ise n'afọ

Ọnwa ise n'arọ

May

6

Ọnwa isii n'afọ

Ọnwa isii n'arọ

June

7

Ọnwa asaa n'afọ

Ọnwa isaa n'arọ

July

8

Ọnwa asatọ n'afọ

Ọnwa isatọ n'arọ

August

9

Ọnwa itolu n'afọ

Ọnwa itenanị n'arọ

September

10

Ọnwa iri n'afọ

Ọnwa ili n'arọ

October

11

Ọnwa iri na otu n'afọ

Ọnwa ili na ofu n'arọ

November

12

Ọnwa iri na abụọ n'afọ

Ọnwa ili na ebụọ n'arọ

December

 

 

 

 

Telling Time in Igbo

 

 

Time in AM(Mgbe Chi di)

 

Time in PM(Mgbede/Anyasi)

 

 

Elekere anya mbu nke ụtụtụ

 

Enekene anya mbụ nke ụtụtụ

 

 

One O'clock AM

 

 

 

Elekere anya mbu nke anyasi

 

Enekene anya mbụ nke mgbede

 

One O'clock PM

 

Elekere anya abụọ nke ụtụtụ

 

Enekene anya ebụọ nke ụtụtụ

 

Two O'clock AM

 

 

Elekere anya abụọ nke anyasi

 

Enekene anya ebụọ nke mgbede

 

Two O'clock PM

 

Elekere anya atọ nke ụtụtụ

 

Enekene anya etọ nke ụtụtụ

 

Three O'clock AM

 

 

Elekere anya atọ nke anyasi

 

Enekene anya etọ nke mgbede

 

Three O'clock PM

 

Elekere anya anọ nke ụtụtụ

 

Enekene anya enọ nke ụtụtụ

 

Four O'clock AM

 

 

Elekere anya anọ nke anyasi

 

Enekene anya enọ nke mgbede

 

Four O'clock PM

 

Elekere anya ise nke ụtụtụ

 

Enekene anya ise nke ụtụtụ

 

Five O'clock AM

 

 

Elekere anya ise nke anyasi

 

Enekene anya ise nke mgbede

 

Five O'clock PM

 

Elekere anya isii nke ụtụtụ

 

Enekene anya isii nke ụtụtụ

 

Six O'clock AM

 

 

Elekere anya isii nke anyasi

 

Enekele anya isii nke mgbede

 

Six O'clock PM

 

Elekere anya asaa nke ụtụtụ

 

Enekene anya esaa nke ụtụtụ

 

Seven O'clock AM

 

Elekere anya asaa nke anyasi

 

Enekene anya asaa nke mgbede

 

Seven O'clock PM

 

 

Elekere anya asatọ nke ụtụtụ

 

Enekene anya esatọ nke Ụtụtụ

 

Eight O'clock AM

 

 

Elekere anya asatọ nke anyasi

 

Enekene anya asatọ nke mgbede

 

Eight O'clock PM

 

Elekere anya itolu nke ụtụtụ

 

Enekene anya itenanị nke ụtụtụ

 

Nine O'clock AM

 

 

Elekere anya itolu nke anyasi

 

Enekene anya itenani nke mgbede

{mp3}tt9bb{/play}

 

Nine O'clock PM

 

Elekere Anya irị nke ụtụtụ

{mp3}tt10{/mp3}

 

Enekene Anya ili nke ụtụtụ

 

Ten O'clock AM

 

 

Elekere anya iri nke anyasi

 

Enekene anya ili nke mgbede

 

Ten O'clock PM

 

Elekere anya iri na otu nke ụtụtụ

 

Enekene anya ili na ofu nke Ụtụtụ

 

Eleven O'clock AM

 

 

Elekere anya iri na otu nke anyasi

 

Enekele anya ili na ofe nke mgbede

 

Eleven O'clock PM

 

Elekere anya iri na abụọ nke Ụtụtụ

 

Enekene anya ili na ebụọ ọnke ụtụtụ

 

Twelve Noon

 

 

Elekere anya iri na abụọ nke anyasi

 

Enekene anya ili na ebụọ nke mgbede

 

Twelve Midnight

 

 

 

Numerals:Telling Time in Igbo

 

Holidays/Festivities

Holidays/ YEARLY FESTIVITIES

 

IGBO

ENGLISH

Ọƙọchi

Ọkọchị

 

Dry Season

Udu Mmiri

Udu Mmili

Rainy Season

Ekeresmas

Ekreshmas

Christmas

Afọ Ọhụọ

Arọ Ọfụọ

New Year

 

 

 

Learn In Igbo

Copyright � 2018-2020. Mother Tongue Academy. All Rights Reserved.We can be  reached  by Phone at (516) 442-9191  or by our Website  Contact  E-mail