Home

GRID: Parts of the Body - Part 2

 

15  

Otugbo

Otugbo

 pb navel

    Navel

 

 

Otugbo m dị njọ

 

 

Otugbo m ajọka

 

 

My navel is ugly

 

 

16   Apata

       Apata

 

 pb thigh preferred

 

           Thigh

 

 

 

Apata m fụrụ afụ

 

 

Apata m fụlụ afụ

 

My Thigh is 

muscular

 

 

 

17 Ikpere

       Ikpele

      pb knee2

             Knee

 

 

 

 

Enwere m nsogbu

n'Ikpere m

 

 

Enwelụ m nsogbu

n'Ikpele m

{mp3}kpb19c{/mp3}

I have a problem

with my knee

 

 

18  Ọkpa

       Ụkwụ

      pb legs

       Leg

 

Ọkpa m di

ogologo

 

 

Ụkwụ m solu

ogonogo

My leg is long

 

19  Mkpụrụ Ọkpa

    Mkpịsị Ụkwụ

 

       

       Toes

 

 

Mkpụrụ Ọkpa

m dị ise

  

Mkpịsị Ụkwụ m

dị ise

I have five toes

 

 

20   Ichiri Ọkpa

      Ichili Ụkwụ

pb ankle

         Ankle

 

Nke a bụIchiri

Ọkpa m

 

Nke a bụ Ichili 

Ụkwụ m

This is my ankle

 

21  Ire

        Ile

 pb tongue

      Tongue

 

Ire m dị ogologo

 

Ile m dị ogonogo

 

My tongue is

long

 

 

22   Ọkpụkpụ

 

      Ọkpụkpụ

 

 pb bone

        Bones

 

Ọkpụkpụ m

siri ike

 

Ọkpụkpụ m

sili ike

My bone is

strong

 

 

23 Akwara

     Akwala

 

 pb veins

 Arteries/

veins

 

Akwara m dị

ndu

 

 

Akwala m dị ndu

 

My veins are

healthy

 

24 Akpa

mmamiri

    Akpa mmamili

 

        Bladder

 

 

Akpa mmamiri

m dị ndu

 

 

Akpa mmamili

m dị ndu

 

 

My bladder is healthy

 

 

25 Imeju

     Imeji

      Liver

 

Imeju m dị ndu

 

Imeji m dị ndu

 My liver is

healthy

 

 

26  Nvọ

 

      Nbọ

 pb nails

       Nails

 

 

 

Ebere m Nvọ m

 

 

Ebele m Nbọ m

 {mp3}kpb29c{/mp3}

 

 

I cut my nails

 

 

27   Azụ

        Azụ

 pb back

        Back

 

Anwụ na-eti

m n'Azụ

 

 

Anwụ na-acha

m n'Azụ

 

 

The sun is shinning

at my back

 

28  Ọba Ọkpa

          Ọba Ụkwụ

 

 

      Sole

 

Lekwa Ọba

Ọkpa m

Lekwa Ọba

Ụkwụ m

Nekwa Ọba

Ụkwụ m

Look at my sole

 

 

Back To Pictorial

 

 

Learn In Igbo

Copyright � 2018-2020. Mother Tongue Academy. All Rights Reserved.We can be  reached  by Phone at (516) 442-9191  or by our Website  Contact  E-mail