Uncategorised

Uncategorised

Animals/Zoo

 

IGBO/

ENGLISH

IGBO SENTENCES 

 & ENGLISH

 1

Adaka

Adaka

Baboon

 

 

Adaka na-ezu ike

n'elu osisi

Adaka na-ezu ike

n'enu osisi

A Baboon is

resting

on a tree top

 2 Agụ

Agụ

Tiger

Agụ na Ọdụm bụ

Eze ụmụ anụmanụ

Agụ na Ọdụm bụ

Eze

ụmụ anụmanụ

Tiger and Lion are

kings of the animals

 3

Agụ Iyi

Agụ Iyi

Crocodile

Anyị huru Agụ Iyi

na Mmiri ukwu

Anyị fụlụ Agụ Iyị

na nnukwu Mmili

 

We saw a crocodile

in the Ocean

4

Agwọ

Agwọ

Snake

Nke a bụ Agwọ dị odo odo

This is a yellow

Snake

Ife  a bụ agwọ dị

ogonogo

This is a long snake

 

  5

Ụmụ Anụmanụ

Ụmụ Anụmanụ

Animals

Lekwa ebe "Ụmụ

Anụmanụ" zukọtara

Nekwa ọgbakọ

"Ụmụ Anụmanụ"

Look at a gathering

of animals

6

A

Anwụ

Bee

 Anụ gbara Chike

n'anya

Anwụ gbala Chike

 n'anya

A bee stung

Chike'seye

 Vocabulary:

Chike = name of

a male

 anya = eye

 

 

 7

Anwnta

Anwụnta

Mosquito

Anwụnta tara Nwanne

m nwoke 

Anwụnta talụ

Nwanne m nwoke              

My brother was

bitten by a mosquito

 

8

Akika

Akika

tz termites

Termite

 

Akịka tara ụlọ 

onye agbata

obi anyị

Akịka talụ  ụnọ

onye agbata

obi anyị

Termite destroyed

Our neighbor's house

 

 9

Atr

Atụlụ

Sheep

Nke a bụ Atụru

nọ n'ubi

Ndi a bụ Atụlụ

 nọ n'ubi

These are Sheep

in a farm

Vocabulary:

nọ = lives; stays; 

 habitates

ubi = farm

 

 10

Awọ

Awọ

Frog

Nke a bụ Awọ

nọ n'elu osịsị

Ife a bụ Awọ

nọ n'enu osisi

This is a frog

on a tree

 Vocabulary:

Nke a = This

 bụ = is

 Nọ = staying; on

 Elu (enu) = top;

 osisi = tree

 

 11

Azụ

Azụ

Fish

 

Ihe a bụ Azụ ndụ

Ife a bụ Azụ ndụ

This is a fresh fish

 Ihe (ife) = This; bụ = is

ndu = life(fresh)

12

Egbe

Egbe

 

Kite

Egbe buru nwa

ọkụkọ anyị

Egbe bulu nwa

ọkụkọ anyị

 

 13

Ehi

Efi

 tz cow

Cow

"Ehi" nke a

gbara agba

Nke a bụ nnukwu

"Efi"

This cow is huge

 14

Ejula

Ejuna

Snail

Nne m tere ofe Ejula

Nne m sili ofe Ejuna

My mother prepared

A snail's soup

 Vocabulary:

Nne = Mother

 siri(sili) = cooked,

prepared

 ofe = soup

 

 15

Ele

Ene

Antelope

Nke a bụ Ele nọ n'ọhịa

Ife a bụ Ene nọọ n'ọfịa

This is an antelope

16

Enyi

Enyi

 

Elephant

 

Enyi nkea gbara

agba nke ukwu

Enyi nkea gbara

agba rinne

This is a mighty

Elephant

Vocabulary:

ukwu = big

  17

 Enyi Mmiri

Enyi Mmili

Hippopotamus

 Enyi Mmiri bụ eze mmiri

Enyi Mmili bu eze

mmili

Hippopotamus is

The king of the sea

 

18

Enyi Nnụnụ

Enyi Nnụnụ

tz ostrich

Ostrich

Nwanne m nwoke

hụrụ Enyị Nnụnụ

Nwanne m nwoke

fulụ Enyị Nnụnụ

My brother saw

an Ostrich

 Vocabulary:

Nwanne Nwoke = Brother

 huru(fụlụ) = see, saw

 

19

Enwe

Enwe

  Monkey

Enwe nọọ n'elu osisi

Enwe nọọ n'enụ osisi

A monkey is

on a tree 

 

20

Ewu

 Ewu

tz goat

Goat

  Nke a bụ Ewu ọcha

Nke a bụ Ewu

 ọcha

This is a white

Goat

 

 

 21

 Ewi

Ewi

Rabbit

Anyị gbara ọnya ewi

Anyị gbalụ ọnya ewi

We set a trap for a Rabbit

 

 22

 Ezi

Ezi

tz pig3

Pig

Anụ Ezi na-atọ

Enyi m ụtọ

Anụ Ezi na-asọ 

Ọyi m ụsọ

My friend enjoys

Pig meat (beacon)

 

 23

Idede

Spider

Igere Idede =

Spider Web

Ahụrụ m Idede di

n'ime obodo

Afụlụ m Idede dị

n'ime obodo

I saw a spider in the village

24

Ichoku

Ichoku

Parrot

Ichoku bụ  nnụnụ

mara nma

Ichoku bụ ọmalicha

nnụnụ

A parrot is a beautiful bird  

 

25

Igwurube

Igwurube

 

Locust

 

Igwuribe mebiri

ubi anyị

Igwuribe mebili

ubi anyị

Locust devoid

our farm

 26

Ikporikpo

Ikpolikpo

 Peacock

 

Ikporikpo bụ

nnụnụ mara mma

Ikpolikpo bụ

nnụnụ mala mma

Peacock is a

beautiful bird

 

 

27

Iji

Ijiji

 tz fly

 Fly

 

 

Iji dị n'ime

obodo nke ukwu

Iji dị n'ime obodo

 rinne

There are lots of

flies in the village

28

Inyinya

Anyanya

Horse

Nna m nọ n'elu  

Inyinya

Nna m nọo n'enụ 

Anyanya

My father is on

top of a horse

 29

Inyinya Ibu

Anyanya Ibu

Donkey

Nna m nwere Inyinya Ibu

Nna m nwelụ Anyanya Ibu

My father owns a Donkey

 30

Ikwikwi

Ikwikwi

Owl

Ikwikwi na-atụ

m egwu

Ikwikwi na-eji

m ụjọ

I am scared of owls

31

Mbe

Mbe

 

Tortoise/Turtle

 

Mbe na-aghọ aghụghọ

Mbe na-aghọ aghụghọ

The Tortoise is

a tricky animal

 32

Mbara

Mbala

Toad

 

Mbara na Awọ

bụ nwanne 

Mbala na Awọ

bụ nwanne

A Toad and a 

frog are related

 33 

Nkapị

Nkankwụ

 Shrew

Nkapị na-esi isi

Nkankwụ na-esi isi

A shrew smells

 34

Ngwere

Ngwele

 

Lizard

Nke bụ Ngwere

na-acha

akwụkwọ ndụ

Ife a bụ Ngwele

na-acha

akwụkwọ ndụ

This is a green

lizard

Voocabulary:

na-acha = to

have a color

akwụkwọ ndụ =

green

 

 35

Nkịta

 Nkita

 

Dog

Nkịta na-eche

ụlọ anyị

Nkita na-eche

ụnọ anyị

A dog gaurds

Our home/house

 36

Nwamba

Nwamba

Cats

 

Nwamba dị n'ụlọ

anyị dị atọ

Nwamba dị n'ụnọ

anyị dị atọ

We have three

cats in our 

house/home

  37

Nsikọ

Nrikọ

Crab

Ofe Nsikọ na-atọ ụtọ

Ofe Nrikọ na-asọ ụsọ

Crab soup is

delicious

Vocabulary:

ofe = soup

na-atọ or na-asọ =

is delicious

 38

Ụgbala

 Ụgbana

 Ọbọgwụ

Duck

Lekwa Ụgbala na nwa ya

Nekwa Ụgbana

na nwa ya

Nekwa Ọbọgwụ

na nwa ya

Look at a duck

and a duckling

Vocabulary: 

na = and

Nwa = child

 

 39

Ọdụm 

Ọdụm

Lion

Ọdụm  na Agụ

bụ Eze

ụmụ anụmanụ

Ọdụm  na Agụ

bụ Eze

ụmụ anụmanụ

Ọdụm and Agụ

are kings

of the animals

 

 40

Ọgazi

Ọgazi

 tz guinea fol

Guinea  Fowl

Anụ Ọgazi na-atọ ụtọ

Anụ Ọgazi na-asọ ụsọ

Guinea  Fowl's

meat tastes good

 

 41

Oke

Oke

Rat

Nwamba na-ata Oke

Nwamba na-ata Oke

A cat eats rats

 Vocabulary

na-ata = chews(eats)

42

Oke Bekee

Oke Oyibo

Guinea Pig

Oke Bekee ka eji

amụ ihe

Oke Oyibo ka eji

amụ ife

Guinea Pigs  are

used for experiments

 43

Ọkụkọ

 Ọkụkọ

Fowl

 

 

 

Nke a bụ Ọkụkọ

buru ibu

Ife a bụ Ọkụkọ

bulu ibu

This is a large

(big) Fowl

 44

Ọkwa

 Ọkwa

tz Partridge

Partridge

Ọkwa na Ọkụkọ

bụ nwanne 

Ọkwa na Ọkụkọ

bụ nwanne 

Patridge and fowl

are related

 Vocabulary:

na = and

nwanne = brother

(sister)/relations

 

 45

Ọzọ   

Ọzọ   

Chimpanzee

Ọzọ  na Enewe

bụ nwanne

Ọzọ na Enwe

bụ nwanne  

Chimpanzee and

Monkey are related

 46

Ọzodimgba

Ọzodimgba

 tz gorilla2

Gorilla

Ọzodimgba na

Ọzọ bụ nwanne

Ọzodimgba na

Ọzọ bụ nwanne

Gorilla and

Chimpanzee

are related

 47

Ọsa

  Ọsa

Squirrel

Ọsa na Mmadụ bụ

enyi n'Amirika

Ọsa na mmadụ bụ

ọyị n'Amirika

Humans and

Squirrels are

friendly in the USA

 48

Ụchịcha

Ụchịcha

Cockroach

Uchicha na-ebuta ọrịa n'ụlọ

Uchicha na-ebute

ọyịa n'ụnọ

Cockroach brings 

diseases  into homes

 49

Udele

Udene

Vulture

Udele bụ anụ ojọọ

Udene bụ ajọ anụ

A Vulture is

an ugly creature

 50

Ugo

Ugo

Eagle

 

Ugo bụ oke nnụnụ

Ugo bụ oke nnụnụ

The eagle is a

great bird

 51

Torotoro

Tolotolo

Turkey

E ji anụ Torotoro na 

eme ememe  inye 

onyinye  n’Amirịka

E ji anụ Tototolo

na eme ememe

inye onyinye

n’Amịrịka

Turkey is used

for Thanksgiving 

Celebration  in 

America

{fastsocialshare}

Family Setting - New

Reviews: Beginner - Family Setting Part 1

Asụsụ banyere Ezi n'ụlọ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Sentences  about Family Setting

 

 

Igbo/English

Sentences

in Igbo/

English

Nna

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Father

Nna m bụ ezigbo madụ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

My father is a good man

Nna m bụ dokinta

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

My father is a doctor

 

Nne

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Mother

 

Nne m mara nma

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

My mother is beautiful

Nne m bụ ọmalicha nwanyị

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

My mother is beautiful

 Nne m nwere  obi ọma

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Nne m nwelụ obi ọma

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

My mother is kind

-------------------

Nne m  bụ __

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

My mother is _

Nne m bụ nọsụ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

My mother is a nurse

Nne m bụ Onye Nkuzi

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

My mother is a Teacher

Nne m bụ Onye na-eku nwa

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Nne m bụ Onye na-enode nwa

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

My Mother is a Baby Sitter

 Brother

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Brother

Nwanne m nwoke bụ Onye Ọka Ịkpe 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

My brother is a lawyer

Nwanne nwanyị

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Sister

 

Nwanne m nwanyị 

bụ nwa akwụkwọ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

My sister is a student

 Di na Nwunye

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

 

Husband & Wife

 

 Anyi bụ di na

Nwunye

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

We are husband and wife

 

Nna Oche

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 Nnanna

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Grand father

 

 

 

Nna m oche ka di ndu

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 Nnana m  ka di ndu

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

My grand father is still alive

 Nne Oche

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Nnenne

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Grand mother

 

 Nne Oche m di obi oma

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Nnenne m di obi oma

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

My Grand mother is kind

 Nwanne nna nwoke

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Nwanne nne nwoke

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Uncle

 

 Nwanne nna nwoke gbasiri ike

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Nwanne nne nwoke gbasili ike

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

My Uncle is strong

 Nwanne nna nwanyi

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Nwanne nne nwanyi

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Aunt

 

Nwanne nna nwanyi m bi n’ụlọ anyi

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Nwanne nna nwanyi m bi n’ụnọ anyi

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

My Aunt lives in our house

 

 Nwa ọhụọ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Nwa ọfụọ

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

New Born Baby

 Nne m mụrụ Nwa ọhụọ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Nne m mụlụ Nwa ọfụọ

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

My mother gave birth to New Baby

 Nwokwe

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Man

 

 Nwoke a bụ nwanne m

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

This Man is my brother 

 Nwanyi

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Female/Woman

 Onye nkuzi anyi bụ Nwanyi

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Our Teacher is a Female/Woman

 Okorobịa

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Youth (male)

Agbọghọbịa

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Youth(female}

 Mazi bụ Okorobịa

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Mazi is a Youth

 Nkechi bụ Agboghọbịa

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Mazi is a Youth 

 Nwatakiri nwoke

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 Nwatakili nwoke

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Boy

 

 

Nwatakiri nwoke na-akụ bọọlụ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Nwatakili nwoke na-agba bọọlụ

.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

The boy is playing ball

 Onye na-eku nwa

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Onye na-enodo nwa

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Baby Sitter

 

 Ngozi bụ Onye na-eku nwa

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Ngozi bụ Onye na-enodo nwa

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Ngozi is a baby Sitter

 

Emotions - Part 1-New

 

 

 

Igbo

 

 

Sentence in Igbo/English

 

 

1

 

I chi ochi

 

Ichi Ochi

 

 

To Laugh

 

Ichi ochi bara uru

 

Ichi ochi balụ  ulu

 

 

Laughter is beneficial

 

 

 

2

 

Ikwa  akwa

 

 

Ibe akwa

 

To  Cry

 

Nwntakiri na-akwa akwa.

 

Nwntakili na-ebe akwa.

 

 

The baby is crying.

 

 

 

3

 

Iko onu

 

 

Iko ọnụ

 

 

Swearing

 

Okeke  na Okafo na ako onu.

 

Okeke  na Okafo na ako onu.

 

 

Okeke and Okafo are swearing

at each other.

 

 

 

4

 

Ilụ ọgụ

 

 

Inụ ọgụ

 

 

Fighting

 

Emeka  na Chika na-alu ogu.

 

Emeka  na Chika na-anu ogu.

 

 

Emeka and Chika are fighting.

 

 

 

5

 

Ima njakiri

 

 

 

Ima njakilii

 

 

Shooting breeze

 

Uche na-ama njakiri

 

 

 

Uche na-ama njakili

 

Uche likes  to shoot breeze

 

 

 

6

 

Ikpa amu

 

 

Ikpa amu

 

 

Cracking jokes

 

Clowning around

 

Ike na-akpa amụ  nke ukwu

 

 

Ike na-akpa amụ rie nne

 

 

Ike cracks jokes a lot

 

 

 

 

PLEASE ADD YOUR COMMENTS (Voice, Text, Image, Video) IN THIS MEMBERS FORUM! (Please keep it very clean, civilized and interesting. Violators will be kicked out without warning)

 

 

 

BEGIN PEOPLE THINGS ALPH NUMB NAMES DICT TOS

 

Ajụjụ na Ọsịsa (Q & A) - NEW

AJỤJỤ NA ỌSỊSA 

Questions and Answers 

1.    Onye?

 

      Who?

2. Gịnị

   What?

    Gini?

 

   Why?

 

3.   Kedụ?

     How?

4. Ebe ole?

Ebe one?

   Where?

 

 

5. Mgbe Ole?

Mgbe One?

  What Time?

 

 

6. Nke Ole?

Nke One?

  Which one?  

                                      =====

AJỤJỤ (Questions)

ỌSỊSA ( Answers)      

1.  Onye?

 

Who?

 

 

Onye ka ị bụ?

Who are you?    

  

A bụ m …..

I am …

 

(tinye onye Ị bụ  dika aha gị, ebe isi, dokinta, onye nkuzi)

( Insert who you are, such as, your name, where you’re from, doctor, teacher)  

  

 

A bụ m Chima

I am Chima

 

A bụ m onye Igbo

I am an Igbo

 

 

A bụ m nwa akwụkwọ

I am a student

Gịnị?

What?

 

Gịnị bụ Aha? 

Gịnị bụ Afa?   

What is your name?

          

Aha m bụ ----

Afa m bụ ------ 

My name is -------  

 

Aha  m bụ Chima

Afa  m bụ Chima

My name is Chima  

  

Gịnị bụ Aha (Afa) Nna gị?

What is your father’s name?

Aha (Afa) Nna m  bụ --

My father’s name is ---

Gịnị bụ Aha (Afa) Nne gị?

What is your mother’s name?

  

Aha (Afa) Nne m  bụ --

 

My mother’s name is -

Gịnị ka I riri?

 

Gịnị ka I rili?

 What did you eat?  

 

E riri m osekapa

E rili m osekapa

I ate Rice    

Gịnị ka I chọrọ?

Gịnị ka I chọlụ?

What do you want?    

 

A chọrọ m -----

A chọlụ m -----

I want ------

 

(Tinye akwukwọ, nri, osekapa, ego, azụ, )

(Insert book, food, rice, money, fish)

 

A chọrọ m nri

A chọlụ m nni

I want food      

2. Gịnị ka I na-eme?

What are you doing?

      

A na m -----

I am ----

 

(Tinye ihe ị na-eme, add what you’re doing)

 

A na m eri ihe

I am eating something

 

A na m eri nri

I am eating food

 A na m eri osekapa

I am eating rice

 

 

A na m amụ ihe

I am learning something

 

A na m amụ akwukwọ

I am studying

 

A na m amụ Igbo

I am learning Igbo

 

 

A na m egwuri egwu

I am playing  

2a.   Gịnị?  

     Why? 

Gịnị mere I ji ebe akwa akwa?  

 

Gịnị melụ I ji ebe akwa?  

Why are you crying?

 

3. Kedụ?

   How?

 

 

Kedụ ka Ị dī?

How are you?

A di m nma

I am fine

Kedụ ka ọ dī?

How is it?  

            

Ọ dị nma

It is fine

 

4. Ebe ole?

Ebe one?

 Where?

 

 

Ebe ole ka isi?

Ebe one ka isi?

Where are you from?

             

E si m  ------

 

I come from –

E si m  OVIM

I come from OVIM

         

Ebe ole ka ibi?

Ebe one ka ibi?

Where do you live?  

E bi m na ------

I live in ------

 E bi m na Nu Yọk

I live in New York  

 

5   Mgbe Ole?

Mgbe One?

What Time?

 

Mgbe Ole ka Ị gara ụlọ akwụkwọ?

Mgbe One ka Ị jere ụnọ akwụkwọ?

What Time did you go to school?              

A gara m ụlọ akwụkwọ na elekere iri?

E  jere m ụnọ akwụkwọ na Elekere ili?

I went  to school  by 10 O’clock?

   

6   Nke Ole?

Nke One?

Which one?

 

Nke Ole ka i chọro?

Nke One ka ị chọlụ?

Which one do you want?

           

A chọrọ m nke oji

 

A chọlụ nke oji

I want the black one    

Socializing Part 1 - MV


 

Socializing Words/Pictures

Igbo & English

1

Kedụ?

kedu?

 

  How?

 

Kedụ ka i di?

 

Kedụ ka ị dị?

 

How are you?

2

Gini bụ aha gi?

 Gini bụ afa gi?

 

What is your name?

 

   Aha m bụ Nnamdi

   Afa m bụ Nnamdị

My name is Nnamdi

 

3

 Aha m bụ Afọ

Afa m bụ Afọ

 

My name is Afọ

Obi di mụtọ, imata

onye ibụ

Obi di uso, imata

onye ibụ

 

I am glad to  know you

 

4

Izute gi

 

 

Meeting you

 

Obi di m ụtọ, izute gị

 

 Obi di m ụsọ, izute gị

It is nice meeting you

I am happy meeting you

 

5

Ebe ole ka isi?

  Ebe one ka isi?

 

 

 Where are from?

 

Esi m Ovim, Isuikwuatọ,

Abia State, Nijiria

 

 

I am from Ovim,

Isuikwuatọ,

Abịa  State, Nigeria

 --------

   A bụ m onye Ovim,

Isuikwuato

 

I am somebody

from Ovim

 

6

Afọ ole ka I di?

 

Arọ one ka I di?

 

 How old are you?

 

A di m ohu afo na iri

 

 A dị m oru arọ na ili

 

I am thirty(30) years old

 

 

7

Aj ụjụ (Question)

Ebe ole ka i gara

akwụkwọ?

Ebe one ka ijelụ akwụkwọ

 

Where did go to school?

 

 

Ọsisa (Response)

Ejere m akwukwo

n'ahamadum

Columbia, NY

Ejelụ m akwukwo

n' ahamadum Columbịa

I went to Columbia University, NY

8

Gini ka i gụrụ n'ulo akwukwo?

Gịnị ka ị gụlụ n'uno akwukwo?

 

What did you study?

 

A gụrụ m ibụ dibia bekee

 

A gụlụ m ibụ dokinta

I studied to be a doctor

 

dokinta=dibia beke=doctor

9

E be ka ị na-arụ ọrụ?

 Ebe ka ị na-alụ ọlụ?

 

  Where do you work at?

 

A na m arụ oru n’ụlọ

ọgwụ di

na Halem

A na m alu olu n'ụnọ

ọgwụ di na Halem

I work at Harlem

Hospital

 

10

iga ụlọ

  ịje ụnọ

Been home

 

Kedụ mgbe ikpe azụ 

ị gara ụlọ?

Kedu mgbe ikpe azụ

ị jere ụnọ?

When last did you

travel home?

11

Afọ atọ

  Arọ etọ

 

 

 

   Three Years

 

Afọ atọ gara aga

 Arọ etọ galụ aga

  Three years ago

12

Arirịọ

 

Ayịyịọ

Favor

 

Biko, Afọ, onwere arịrịọ

di m mkpa

 

Biko, Afo, onwelụ ayịyịọ

di m mkpa

Please Afọ, there is a

favor I want

13

Kpọọ m

 Kpọọ m

 

Call me

 

Kpọọ m, ka anyị kwuo maka ya

 

Kpọọ m,  ka anyi kwue maka nya

Call me, lets talkabout it

14

Ọpụpụ okorobịa na Agbọghọbịa

Ọpụpụ okolobịa na Agbọghọbịa

 Dating

 

 

 

Biko, ka anyị bido pụwa dika

Okorobia na agboghọbia

 

 

Biko, ka anyị bido pụwa dika

okolobịa na Agbọghọbịa

 

Please, let us start dating

 

 

 

Advance Igbo

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

 

Socializing Part 2 - LV

Nmekorita 

 

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 Socializing (Part 2)

 

Socializing Words/Pictures

Igbo & English

15

Maka gịnị?

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Whȳ

 

Maka gịnị ka iji chọọ

ka-anyi bido

ibụ enyị nwoke na

enyị nwanyị

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 Why do you like us to

start dating?

 

16

Nmasi

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

 Like

 

Nnenna, i masiri m

nke ukwuu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Nnenna, i masili m

rie nne

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Nnenna, I like you

17

    Mara mma

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

malu nma

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Beautiful

 

  Ị bụ nwanyị mara mma

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

  You’re a beautiful lady

 

18

Omalicha

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

Dazzling beauty

 

 

I bu omalicha nwanyi

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

You are a dazzling

beauty

 

19

      Mma nwoke

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

     Handsome

I bu nwoke mara nma

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

You are a handsome

man

20

 Daalu

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

    Thanks

 

Daalụ, maka ihe i chere

gbasara m

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Daalu maka ife ichelu

gbasalu m

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Thanks, for how you think about me.

21

        Eeh

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

    Yes

 

Eeh, ka anyi gbalia

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Eeh, ka anyi gbania

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Eeh, ka anyị nwaa

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Yes, let’s give it a shot

(let’s try it and see)


 

22

Mba

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 No

Mba, nyetu m nwa oge

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Mba, nyetu m obele oge

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

  No, give me more time

 

 

23

Jiri nwayọ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Jili nwayọ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Take it easy

 

 Ka anyị jiri nwayọ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Ka anyị jili nwayọ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Let's take it easy

 

24

 Ịchị ọchị

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Imu amụ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

To laugh

  Ị na-eme m ka m chịa ọchị

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

I na-eme m ka mụo amụ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 You make  laugh

   

 

25

Ikpa amụ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 To crack to  laugh

I na-akpa m amụ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

You crack me to  laugh

26

 Ime obi ọma

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Ime obi ọma

 I na-eme m obi oma

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

I na-eme m obi ọma

You make me happy

27

Iga legharia anya

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Ije  neghalia anya

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 Going for a walk

A chọrọ m ka anyi

gaa legharia anya

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

  

A chọlu m ka anyi jee

neghalia anya

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

I want us to go for  a walk

28

Iga muvi

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

  Ije muvi

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 Going to movies

 

 Bia, ka anyi gaa muvi

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Bia, ka anyi jee muvi

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Come, let us go to the movies

 

29

Ite egwu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Igba egwu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

 Dancing

 

Ka mụ na gị ga tee egwu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Ka mụ na gị je gbaa egwu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Let both of us go out dancing

or

Let you and I go out dancing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socializing Part 3 - LV

 Nmekorita

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Socializing (Part 3)

   

Socializing Words/Pictures

Igbo & English

30

Iri nri n'ụlọ nri

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 Ili nni n'ụnọ nnị

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Dinning out in a Restaurant

 

Ka anyi ga rie nri n’ulọ nri

dị na Manhattan

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Ka anyi je lie nni n’unọ nni

di na Manhattan

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Lets us go and eat in a

restaurant in Manhattan.

 

31

Iga igwu mmiri

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Ije  igwu mmili

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

 Go to swim

 

Bia, ka anyị gaa gwuo mmiri

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Bia, ka anyị jee gwuo  mmili

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Come, let us go  swimming

32

Lele  ndi na-agba bọolu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Nene  ndi na-agba boọlu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

Watch people playing ball

or 

Watch sports

 

Ka anyi gaa lele  ndi na-agba boọlu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Ka anyi jee nene  ndi na-agba boọlu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Let us go and watch people

playing ball

or

Let us go and watch sports

 

33

Ụbọchị ọmụmụ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Ụbọsị ọmụmụ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

 Birthday

 

Obị ụtọ nke Ụbọchị ọmụmụ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

  

Obị ụsọ nke Ụbọsị ọmụmụ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

  Happy birthday

34

Obị ụtọ nke Valantan

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Obị ụsọ nke Valantan

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 Happy valentines

 

A na m enye gi ekele obi ụtọ nke Valantan

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

A na m enye gi ekene obi ụsọ maka valantan

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

I am wishing you a happy valentine

35

Obị ụtọ nke Ista

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Obị ụsọ nke Ista

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Happy Easter

 

Ezigbo Obị ụtọ nke Ista

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Ezigbo Obị ụsọ nke Ista

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

I wish you Happy Easter

36

Obị ụtọ nke Tanksgivin

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Obị ụsọ nke Tanksgivin

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Happy Thanksgiving

 

Ezigbo Obị ụtọ nke Tanksgivin

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Ezigbo Obị ụsọ nke Tanksgivin

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Happy Thanksgiving

37 

Ekresmesi

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Ekresmesi

 

Christmas

 

Obị ụtọ nke Ekresmesi

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Obị ụsọ nke Ekresmesi

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

  Happy Christmas

38

Ihe arara

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Ife nlacha

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 Suwiitii

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Sweet

 

Ihe orara na-adi ụmụ nwanyị  nma

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Ife nlacha na-asọ umu nwanyị ụsọ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Suwiitii na-asọ umu nwanyị ụsọ rie nne

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 Sweets are great treats

for  women or

Women love sweets a lot

 

39

 Kandị

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kandị

 

 

 Candy

 

Kandi na-atọ ụtọ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kandi na-asọ ụsọ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Candy tastes good

40

Ihe onyinye

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

  

Ife onyinye

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Gift box

or 

 Present

 

 Ike nyere Nkechi onyinye

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Ike nyelụ Nkechi onyinye

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Ike gave Nkechi a gift/present

41

Enyi

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

  Oyị

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

   Friend

Ike na Nkechi bụ enyi

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

Ike na Nkechi bụ oyị

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Ike and Nkechi are friends

42

Enyi nwoke na enyi nwanyị

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Oyị nwoke na oyi nwanyị

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Boy friend and girl friend

 

Ike na Nkechi bụ enyi nwoke na enyi nwaanyị

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Ike na Nkechi bụ oyị nwoke na oyi nwanyị

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Ike and Nkechi are boy friend and girl friend

 

 

 

Learn In Igbo

Copyright � 2018-2020. Mother Tongue Academy. All Rights Reserved.We can be  reached  by Phone at (516) 442-9191  or by our Website  Contact  E-mail